Polityka prywatności
Polityka dotycząca przetwarzania danych osobowych
1. Postanowienia ogólne
Niniejsza polityka przetwarzania danych osobowych została opracowana zgodnie z wymogami ustawy federalnej z dnia 27 lipca 2006 r. nr 152-FZ „O Danych Osobowych” (zwana dalej Ustawą o Danych Osobowych) i określa procedurę przetwarzania danych osobowych oraz środki zapewniające bezpieczeństwo danych osobowych podejmowane przez Deli Dog (zwaną dalej Operatorem) .
1.1. Operator jako najważniejszy cel i warunek realizacji swojej działalności stawia poszanowanie praw i wolności człowieka i obywatela przy przetwarzaniu jego danych osobowych, w tym ochronę prawa do prywatności, tajemnicy osobistej i rodzinnej .
1.2. Niniejsza polityka Operatora w zakresie przetwarzania danych osobowych (zwana dalej Polityką) ma zastosowanie do wszelkich informacji, jakie Operator może otrzymać na temat osób odwiedzających stronę https://delidog.com.pl .
2. Podstawowe pojęcia stosowane w Polityce
2.1. Zautomatyzowane przetwarzanie danych osobowych – przetwarzanie danych osobowych z wykorzystaniem techniki komputerowej.
2.2. Zablokowanie danych osobowych to czasowe zawieszenie przetwarzania danych osobowych (chyba że przetwarzanie jest niezbędne do wyjaśnienia danych osobowych).
2.3. Serwis – zestaw materiałów graficznych i informacyjnych oraz programów komputerowych i baz danych zapewniających ich dostępność w Internecie pod adresem sieciowym https://delidog.com.pl .
2.4. System informacyjny danych osobowych – zbiór danych osobowych zawartych w bazach danych oraz technologii informatycznych i środków technicznych zapewniających ich przetwarzanie.
2.5. Depersonalizacja danych osobowych – działania, w wyniku których niemożliwe jest ustalenie, bez wykorzystania dodatkowych informacji, własności danych osobowych przez konkretnego Użytkownika lub inny podmiot danych osobowych.
2.6. Przetwarzanie danych osobowych – każda czynność (operacja) lub zestaw czynności (operacji) wykonywanych z użyciem lub bez użycia narzędzi automatyzacji z danymi osobowymi, w tym zbieranie, rejestrowanie, systematyzacja, gromadzenie, przechowywanie, wyjaśnianie (aktualizacja, zmiana), ekstrakcja , wykorzystywanie, przekazywanie (dystrybucja, udostępnianie, dostęp), depersonalizacja, blokowanie, usuwanie, niszczenie danych osobowych.
2.7. Operator – organ państwowy, organ gminy, osoba prawna lub osoba fizyczna, samodzielnie lub wspólnie z innymi osobami organizującymi i (lub) dokonującymi przetwarzania danych osobowych, a także określający cele przetwarzania danych osobowych, skład danych osobowych do przetwarzane, czynności (operacje) wykonywane na danych osobowych.
2.8. Dane osobowe – wszelkie informacje dotyczące bezpośrednio lub pośrednio konkretnego lub możliwego do zidentyfikowania Użytkownika serwisu https://delidog.com.pl .
2.9. Dane osobowe dopuszczone przez podmiot danych osobowych do rozpowszechniania - dane osobowe, dostęp do nieograniczonej liczby osób, któremu podmiot danych osobowych udziela poprzez wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych dopuszczonych przez podmiot danych osobowych do rozpowszechniania w sposób określony w ustawie o danych osobowych (zwanych dalej danymi osobowymi). dane dopuszczone do rozpowszechniania).
2.10. Użytkownik – każdy odwiedzający stronę https://delidog.com.pl .
2.11. Udostępnianie danych osobowych – działania mające na celu udostępnienie danych osobowych określonej osobie lub określonemu kręgowi osób.
2.12. Rozpowszechnianie danych osobowych – wszelkie działania mające na celu udostępnienie danych osobowych nieograniczonemu kręgowi osób (przekazywanie danych osobowych) lub zapoznanie się z danymi osobowymi nieograniczonej liczby osób, w tym ujawnienie danych osobowych w mediach, umieszczenie w informacjach i sieci telekomunikacyjne lub udostępnianie w inny sposób danych osobowych.
2.13. Transgraniczne przekazywanie danych osobowych to przekazanie danych osobowych na terytorium obcego państwa organowi obcego państwa, zagranicznej osobie fizycznej lub zagranicznej osobie prawnej.
2.14. Zniszczenie danych osobowych – wszelkie działania, w wyniku których dane osobowe ulegają bezpowrotnemu zniszczeniu z niemożliwością dalszego odtworzenia treści danych osobowych w systemie informatycznym danych osobowych i (lub) materialnych nośnikach danych osobowych.
3. Podstawowe prawa i obowiązki Operatora
3.1. Operator ma prawo:
– otrzymywać od podmiotu danych osobowych wiarygodne informacje i/lub dokumenty zawierające dane osobowe;
- w przypadku, gdy podmiot danych osobowych cofnie zgodę na przetwarzanie danych osobowych, Operator ma prawo do dalszego przetwarzania danych osobowych bez zgody podmiotu danych osobowych, jeżeli zachodzą przesłanki określone w Ustawie o Danych Osobowych;
- samodzielnie określają skład i listę środków niezbędnych i wystarczających do zapewnienia wykonania obowiązków przewidzianych w ustawie o danych osobowych i aktach prawnych przyjętych na jej podstawie, chyba że ustawa o danych osobowych lub inna federalna prawa.
3.2. Operator jest zobowiązany:
- udzielić podmiotowi danych osobowych, na jego żądanie, informacji dotyczących przetwarzania jego danych osobowych;
– organizować przetwarzanie danych osobowych w sposób przewidziany obowiązującym ustawodawstwem Federacji Rosyjskiej;
– odpowiadać na prośby i prośby osób, których dane dotyczą oraz ich przedstawicieli prawnych zgodnie z wymogami Ustawy o Danych Osobowych;
- zgłosić upoważnionemu organowi ochrony praw podmiotów danych osobowych, na żądanie tego organu, niezbędne informacje w terminie 30 dni od dnia otrzymania takiego żądania;
– publikować lub w inny sposób zapewniać nieograniczony dostęp do niniejszej Polityki w zakresie przetwarzania danych osobowych;
- podejmowania środków prawnych, organizacyjnych i technicznych w celu ochrony danych osobowych przed nieuprawnionym lub przypadkowym dostępem do nich, zniszczeniem, modyfikacją, blokowaniem, kopiowaniem, udostępnianiem, rozpowszechnianiem danych osobowych, a także przed innymi bezprawnymi działaniami w stosunku do danych osobowych;
- zaprzestania przekazywania (dystrybucji, udostępniania, dostępu) danych osobowych, zaprzestania przetwarzania i zniszczenia danych osobowych w sposób i przypadkach przewidzianych w ustawie o ochronie danych osobowych;
– wykonywania innych obowiązków przewidzianych w ustawie o danych osobowych.
4. Podstawowe prawa i obowiązki podmiotów danych osobowych
4.1. Podmiotom danych osobowych przysługuje prawo do:
- otrzymywać informacje dotyczące przetwarzania jego danych osobowych, chyba że przepisy federalne stanowią inaczej. Informacja jest przekazywana podmiotowi danych osobowych przez Operatora w przystępnej formie i nie powinna zawierać danych osobowych związanych z innymi podmiotami danych osobowych, chyba że istnieją podstawy prawne do ujawnienia takich danych osobowych. Wykaz informacji i tryb ich uzyskiwania określa ustawa o danych osobowych;
- żądania od Operatora wyjaśnienia jego danych osobowych, zablokowania lub zniszczenia, jeżeli dane osobowe są niekompletne, nieaktualne, niedokładne, pozyskane niezgodnie z prawem lub nie są niezbędne do wskazanego celu przetwarzania, a także podjęcia środków prawnych w celu ochrony swoich praw;
– postawić warunek uprzedniej zgody przy przetwarzaniu danych osobowych w celu promocji towarów, robót i usług na rynku;
– wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych;
- odwołania do uprawnionego organu ochrony praw podmiotów danych osobowych lub przed sądem przeciwko działaniom bezprawnym lub zaniechaniu Operatora przy przetwarzaniu jego danych osobowych;
– do wykonywania innych praw przewidzianych w ustawodawstwie Federacji Rosyjskiej.
4.2. Podmioty danych osobowych są zobowiązane do:
– dostarczenia Operatorowi wiarygodnych danych o sobie;
– poinformować Operatora o wyjaśnieniu (aktualizacji, zmianie) swoich danych osobowych.
4.3. Osoby, które dostarczyły Operatorowi fałszywe informacje o sobie lub informacje o innym przedmiocie danych osobowych bez zgody tego ostatniego, ponoszą odpowiedzialność zgodnie z ustawodawstwem Federacji Rosyjskiej.
5. Operator może przetwarzać następujące dane osobowe Użytkownika:
5.1. Pełne imię i nazwisko.
5.2. Adres e-mail.
5.3. Numery telefoniczne.
5.4. Witryna zbiera i przetwarza również anonimowe dane o odwiedzających (w tym pliki cookies) za pomocą internetowych serwisów statystycznych (Yandex Metrika i Google Analytics i inne).
5.5. Powyższe dane w dalszej części Polityki łączy ogólna koncepcja Danych osobowych.
5.6. Operator nie prowadzi przetwarzania szczególnych kategorii danych osobowych odnoszących się do rasy, narodowości, poglądów politycznych, przekonań religijnych lub światopoglądowych, życia intymnego.
5.7. Przetwarzanie danych osobowych dopuszczonych do rozpowszechniania spośród szczególnych kategorii danych osobowych określonych w części 1 art. 10 Ustawy o Danych Osobowych jest dopuszczalne w przypadku zakazów i warunków przewidzianych w art. 10.1 ustawy o danych osobowych.
5.8. Zgoda Użytkownika na przetwarzanie danych osobowych dopuszczonych do rozpowszechniania jest wydawana odrębnie od innych zgód na przetwarzanie jego danych osobowych. Jednocześnie warunki przewidziane w szczególności art. 10.1 ustawy o danych osobowych. Wymogi dotyczące treści takiej zgody określa uprawniony organ ochrony praw podmiotów danych osobowych.
5.8.1 Zgodę na przetwarzanie danych osobowych dopuszczonych do rozpowszechniania Użytkownik udziela bezpośrednio Operatorowi.
5.8.2 Operator jest zobowiązany, nie później niż trzy dni robocze od dnia otrzymania określonej zgody Użytkownika, opublikować informację o warunkach przetwarzania, o istnieniu zakazów i warunków przetwarzania przez nieograniczoną liczbę osób, których dane osobowe są dopuszczone do rozpowszechniania.
5.8.3 Przekazywanie (rozpowszechnianie, udostępnianie, dostęp) danych osobowych upoważnionych przez podmiot danych osobowych do rozpowszechniania musi zostać zakończone w dowolnym momencie na żądanie podmiotu danych osobowych. Wymóg ten powinien obejmować nazwisko, imię, nazwisko patronimiczne (jeśli istnieje), dane kontaktowe (numer telefonu, adres e-mail lub adres pocztowy) podmiotu danych osobowych, a także wykaz danych osobowych, przetwarzanie która podlega wypowiedzeniu. Dane osobowe określone w niniejszym żądaniu mogą być przetwarzane wyłącznie przez Operatora, do którego są wysyłane.
5.8.4 Zgoda na przetwarzanie danych osobowych dopuszczonych do rozpowszechniania wygasa z chwilą otrzymania przez Operatora żądania określonego w pkt. 5.8.3 niniejszej Polityki dotyczącej przetwarzania danych osobowych.
6. Zasady przetwarzania danych osobowych
6.1. Przetwarzanie danych osobowych odbywa się w sposób zgodny z prawem i rzetelny.
6.2. Przetwarzanie danych osobowych ogranicza się do realizacji określonych, z góry określonych i prawnie uzasadnionych celów. Niedozwolone jest przetwarzanie danych osobowych niezgodnych z celami zbierania danych osobowych.
6.3. Niedozwolone jest łączenie baz danych zawierających dane osobowe, których przetwarzanie odbywa się w celach niezgodnych ze sobą.
6.4. Przetwarzaniu podlegają wyłącznie dane osobowe, które spełniają cele ich przetwarzania.
6.5. Treść i zakres przetwarzanych danych osobowych odpowiada podanym celom przetwarzania. Niedopuszczalne jest redundancja przetwarzanych danych osobowych w stosunku do wskazanych celów ich przetwarzania.
6.6. Podczas przetwarzania danych osobowych zapewnia się dokładność danych osobowych, ich wystarczalność oraz, w razie potrzeby, aktualność w stosunku do celów przetwarzania danych osobowych. Operator podejmuje niezbędne środki i/lub zapewnia ich przyjęcie w celu usunięcia lub wyjaśnienia niekompletnych lub niedokładnych danych.
6.7. Przechowywanie danych osobowych odbywa się w formie umożliwiającej określenie przedmiotu danych osobowych, nie dłużej niż wymagają tego cele przetwarzania danych osobowych, jeżeli okres przechowywania danych osobowych nie jest określony przepisami prawa federalnego, umowy, do której podmiotem danych osobowych jest strona, beneficjent lub poręczyciel. Przetwarzane dane osobowe są niszczone lub depersonalizowane po osiągnięciu celów przetwarzania lub w przypadku utraty potrzeby realizacji tych celów, chyba że prawo federalne stanowi inaczej.
7. Cele przetwarzania danych osobowych
7.1. Cel przetwarzania danych osobowych Użytkownika:
– informowanie Użytkownika poprzez wysłanie wiadomości e-mail;
– zapewnienie Użytkownikowi dostępu do usług, informacji i/lub materiałów zawartych na stronie https://delidog.com.pl .
7.2. Operator ma również prawo do wysyłania Użytkownikowi powiadomień o nowych produktach i usługach, ofertach specjalnych oraz różnych wydarzeniach. Użytkownik może zawsze zrezygnować z otrzymywania wiadomości informacyjnych wysyłając e-mail do Operatora na adres delidog.warszawa.777@gmail.com z dopiskiem „Rezygnacja z powiadomień o nowych produktach i usługach oraz ofertach specjalnych”.
7.3. Bezosobowe dane Użytkowników zbierane za pomocą serwisów statystyk internetowych służą do zbierania informacji o działaniach Użytkowników w serwisie, poprawy jakości serwisu i jego zawartości.
8. Podstawy prawne przetwarzania danych osobowych
8.1. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych przez Operatora są:
– umowy zawarte pomiędzy operatorem a podmiotem danych osobowych;
– ustawy federalne, inne regulacyjne akty prawne w zakresie ochrony danych osobowych;
– Zgoda Użytkowników na przetwarzanie ich danych osobowych, na przetwarzanie danych osobowych dopuszczonych do rozpowszechniania.
8.2. Operator przetwarza dane osobowe Użytkownika wyłącznie w przypadku ich samodzielnego wypełnienia i/lub przesłania przez Użytkownika za pomocą specjalnych formularzy znajdujących się na stronie internetowej https://delidog.com.pl lub przesłanych Operatorowi pocztą elektroniczną. Wypełniając odpowiednie formularze i/lub przesyłając swoje dane osobowe Operatorowi, Użytkownik wyraża zgodę na niniejszą Politykę.
8.3. Operator przetwarza zanonimizowane dane o Użytkowniku, o ile jest to dozwolone w ustawieniach przeglądarki Użytkownika (włączona opcja zapisywania plików cookies oraz obsługi technologii JavaScript).
8.4. Podmiot danych osobowych samodzielnie decyduje o udostępnieniu swoich danych osobowych i wyraża zgodę dobrowolnie, z własnej woli i we własnym interesie.
9. Warunki przetwarzania danych osobowych
9.1. Przetwarzanie danych osobowych odbywa się za zgodą podmiotu danych osobowych na przetwarzanie jego danych osobowych.
9.2. Przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne do realizacji celów przewidzianych w umowie międzynarodowej Federacji Rosyjskiej lub w prawie, w celu realizacji funkcji, uprawnień i obowiązków przypisanych operatorowi przez ustawodawstwo Federacji Rosyjskiej.
9.3. Przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne do sprawowania wymiaru sprawiedliwości, wykonania aktu sądowego, aktu innego organu lub urzędnika podlegającego egzekucji zgodnie z ustawodawstwem Federacji Rosyjskiej dotyczącym postępowania egzekucyjnego.
9.4. Przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną lub beneficjentem lub poręczycielem jest podmiot danych osobowych, a także do zawarcia umowy z inicjatywy podmiotu danych osobowych lub umowy, na podstawie której podmiotem danych osobowych będzie korzystający lub poręczyciel.
9.5. Przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne do realizacji praw i prawnie uzasadnionych interesów operatora lub osób trzecich lub do realizacji istotnych społecznie celów, pod warunkiem nienaruszania praw i wolności podmiotu danych osobowych.
9.6. Przetwarzanie danych osobowych odbywa się na zasadzie dostępu nieograniczonej liczby osób, którym zapewnia podmiot danych osobowych lub na jego żądanie (zwane dalej publicznie dostępnymi danymi osobowymi).
9.7. Przetwarzanie danych osobowych podlegających publikacji lub obowiązkowemu ujawnieniu zgodnie z prawem federalnym jest przeprowadzane.
10. Procedura zbierania, przechowywania, przekazywania i innego rodzaju przetwarzania danych osobowych
Bezpieczeństwo przetwarzanych przez Operatora danych osobowych jest zapewnione poprzez wdrożenie środków prawnych, organizacyjnych i technicznych niezbędnych do pełnego spełnienia wymagań obowiązujących przepisów prawa w zakresie ochrony danych osobowych.
10.1. Operator zapewnia bezpieczeństwo danych osobowych i podejmuje wszelkie możliwe środki w celu wykluczenia dostępu do danych osobowych osób nieuprawnionych.
10.2. Dane osobowe Użytkownika nigdy w żadnym wypadku nie będą przekazywane podmiotom trzecim, z wyjątkiem przypadków związanych z realizacją obowiązujących przepisów prawa lub gdy podmiot danych osobowych wyraził zgodę na przekazanie danych podmiotowi trzeciemu w celu wypełnienia zobowiązań przez Operatora na podstawie umowy cywilnoprawnej.
10.3. W przypadku wykrycia nieścisłości w danych osobowych, Użytkownik może je samodzielnie zaktualizować, wysyłając powiadomienie do Operatora na adres e-mail Operatora delidog.warszawa.777@gmail.com z dopiskiem „Aktualizacja danych osobowych”.
10.4. Termin przetwarzania danych osobowych jest określony realizacją celów, dla których dane osobowe zostały zebrane, chyba że umowa lub obowiązujące przepisy prawa przewidują inny okres.
Użytkownik może w każdej chwili cofnąć zgodę na przetwarzanie danych osobowych poprzez wysłanie do Operatora powiadomienia drogą elektroniczną na adres e-mail Operatora delidog.warszawa.777@gmail.com z dopiskiem „Cofnięcie zgody na przetwarzanie dane osobiste".
10.5. Wszystkie informacje gromadzone przez usługi stron trzecich, w tym systemy płatności, środki komunikacji i innych dostawców usług, są przechowywane i przetwarzane przez te osoby (Operatorów) zgodnie z ich Umową z Użytkownikiem i Polityką Prywatności. Podmiot danych osobowych i/lub Użytkownik jest zobowiązany do samodzielnego i terminowego zapoznania się z określonymi dokumentami. Operator nie ponosi odpowiedzialności za działania osób trzecich, w tym dostawców usług wskazanych w niniejszym paragrafie.
10.6. Ustanowione przez podmiot danych osobowych zakazy przenoszenia (z wyjątkiem udzielenia dostępu) oraz warunków przetwarzania lub przetwarzania (z wyjątkiem uzyskania dostępu) danych osobowych dopuszczonych do rozpowszechniania nie mają zastosowania w przypadku przetwarzania danych osobowych w interesach państwowych, publicznych i innych interesach publicznych określonych przez prawo RF.
10.7. Operator przetwarzając dane osobowe zapewnia poufność danych osobowych.
10.8. Operator przechowuje dane osobowe w postaci umożliwiającej określenie podmiotu danych osobowych, nie dłużej niż wymagają tego cele przetwarzania danych osobowych, jeżeli okres przechowywania danych osobowych nie jest określony przez prawo federalne, umowę, której podmiot danych osobowych jest stroną, beneficjentem lub poręczycielem.
10.9. Warunkiem zakończenia przetwarzania danych osobowych może być realizacja celów przetwarzania danych osobowych, wygaśnięcie zgody podmiotu danych osobowych lub cofnięcie zgody przez podmiot danych osobowych, a także identyfikacja niezgodne z prawem przetwarzanie danych osobowych.
11. Lista czynności wykonanych przez Operatora na otrzymanych danych osobowych
11.1. Operator gromadzi, rejestruje, systematyzuje, gromadzi, przechowuje, wyjaśnia (aktualizacje, zmiany), wyodrębnia, wykorzystuje, przekazuje (dystrybuuje, udostępnia, uzyskuje dostęp), depersonalizuje, blokuje, usuwa i niszczy dane osobowe.
11.2. Operator dokonuje zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych z odbiorem i/lub przesyłaniem otrzymanych informacji za pośrednictwem sieci informacyjnych i telekomunikacyjnych lub bez nich.
12. Transgraniczne przekazywanie danych osobowych
12.1. Przed rozpoczęciem transgranicznego przekazywania danych osobowych operator jest zobowiązany do upewnienia się, że obce państwo, na którego terytorium ma nastąpić przekazanie danych osobowych, zapewnia rzetelną ochronę praw podmiotów danych osobowych.
12.2. Transgraniczne przekazywanie danych osobowych na terytorium obcych państw, które nie spełniają powyższych wymogów, może być realizowane wyłącznie w przypadku pisemnej zgody podmiotu danych osobowych na transgraniczne przekazanie jego danych osobowych i/lub wykonanie umowy, której stroną jest podmiot danych osobowych.
13. Prywatność danych osobowych
Operator oraz inne osoby, które uzyskały dostęp do danych osobowych są zobowiązane do nieujawniania osobom trzecim i nie rozpowszechniania danych osobowych bez zgody podmiotu danych osobowych, chyba że prawo federalne stanowi inaczej.
14. Postanowienia końcowe
14.1. Użytkownik może uzyskać wszelkie wyjaśnienia w interesujących go kwestiach dotyczących przetwarzania jego danych osobowych, kontaktując się z Operatorem pod adresem e-mail delidog.warszawa.777@gmail.com .
14.2. Niniejszy dokument będzie odzwierciedlał wszelkie zmiany w polityce przetwarzania danych osobowych przez Operatora. Polityka obowiązuje bezterminowo do momentu zastąpienia jej nową wersją.
14.3. Aktualna wersja Polityki jest dostępna bezpłatnie w Internecie pod adresem https://delidog.com.pl .


Made on
Tilda